Skip to content
Voor ieder thuis!

Christelijke opvangvoorzieningen
in beeld

Als een kind of jongere niet meer thuis kan wonen wordt er gezocht naar een ander thuis. Ouders en kinderen met een christelijke achtergrond vinden het daarbij belangrijk dat hun kind opgroeit in een christelijke omgeving. Deze website brengt verschillende christelijke opvangvoorzieningen in beeld, met de mogelijkheden van een korte periode tot een langdurig verblijf. Van lichte begeleiding tot zeer intensief. 

Onze missie:
Voor iedereen een thuis

Wij zien het gezin als de hoeksteen van de samenleving. God heeft het gezin gegeven als de kleinste samenlevingsvorm waarbinnen kinderen en jongeren veilig mogen opgroeien. In de gebroken werkelijkheid kan soms een situatie ontstaan waarbij een kind of jongere (tijdelijk) niet meer thuis kan opgroeien.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren met een christelijke achtergrond die niet meer thuis kunnen wonen, de mogelijkheid hebben om op te groeien in een christelijke leefklimaat. Deze website maakt zichtbaar welke mogelijkheden er zijn.

Gastopvang

Soms is het nodig dat een kind een poosje afstand neemt van de thuissituatie. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt en het kind een time-out nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere jeugdhulp nodig is. Gastopvang is een kortdurende periode van verblijf in een gastgezin. Het kan ook gaan om deeltijd gastopvang in weekenden of vakanties.

Pleegzorg

Pleegzorg biedt kinderen en jongeren een plek in een pleeggezin. Hier kunnen ze af en toe verblijven of (tijdelijk) wonen. Pleegouders nemen voor korte of langere tijd (een deel van) de dagelijkse zorg en opvoeding voor hun rekening. Het kind heeft in het pleeggezin een liefdevolle, warme leefomgeving. Ouders worden zo veel als mogelijk betrokken bij de opvoeding van het kind.

Logeeropvang

Als een kind of jongere extra rust en aandacht nodig heeft of als het netwerk van een jongere ontlast moet worden, zijn er mogelijkheden voor logeeropvang in de weekenden en de schoolvakanties. Soms kan een korte time-out weer ontspanning en energie geven om verder te gaan.

Gezinshuizen

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waar zorg wordt gegeven aan kinderen en jongeren die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Gezinshuisouders zijn professionele opvoeders die jeugdhulp bieden in hun eigen huis.

Begeleid zelfstandig wonen (+18)

Jongeren en jongvolwassenen die de stap naar zelfstandigheid willen maken hebben daarbij soms een steuntje in de rug nodig. In een voorziening voor begeleid zelfstandig wonen ontvang je begeleiding om toe te groeien naar zelfstandigheid.

Opvang jonge moeders

Er zijn verschillende opvangvoorzieningen voor jonge alleenstaande moeders. In een huiselijke omgeving leer je voor je kind te zorgen en werk je toe naar zelfstandigheid.
Oog voor elkaar

Initiatiefnemer

Bereikbare opvang

Landelijk dekkend netwerk opvangvoorzieningen

Wij vinden het belangrijk dat voorzieningen voor opvang van kinderen en jongeren goed vindbaar zijn voor ouders en verwijzers. Deze website draagt bij aan een landelijk dekkend netwerk van opvangvoorzieningen. We komen graag in contact met christelijke wooninitiatieven die ook vermeld willen worden op deze website.